Dataskyddsbeskrivning för Samuel Hubers konststiftelse

Personuppgiftsansvarig Samuel Hubers konststiftelse

1974568-6
PL 123, 00141 Helsingfors
telefon 358 40 5f75 2742
epost info@hubersaatio.fi

Den personuppgiftsansvariga Mia Holopainen, stiftelsens sekreterare

1. Personuppgiftskategorier som behandlas
Samuel Hubers konststiftelse har personregister i anslutning till ansökan, beviljande och uppföljningen av stipendier och bidrag.

2. Grunderna för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Grunden för behandlingen av personuppgifter i anslutning till stipendier och bidrag är den personuppgiftsansvarigas berättigade intresse.

3. Regelmässiga informationskällor
De uppgifter som lagras i registret över stipendier och bidrag om den sökande och ansökan samt redogörelsen för hur stipendiet eller bidraget används inhämtas av den sökande själv via Samuel Hubers konststiftelses eget system för ansökan om stipendium eller bidrag. Systemet för ansökan om stipendium eller bidrag, vilket används av namngivna arbetstagare vid Samuel Hubers konststiftelse, lagrar uppgifter om administrativ behandling, beslut om beviljande och utbetalning av stipendier.

4. Utlämnande av personuppgifter
Samuel Hubers konststiftelse använder tredje parters tjänster för behandling och lagring av sådana uppgifter som kan innehålla personuppgifter. De tredje parterna fungerar emellertid enbart som behandlare av personuppgifter, vilka har rätt att behandla uppgifterna endast i den omfattning som avtalade tjänster förutsätter, och Samuel Hubers konststiftelse är fortsättningsvis den enda personuppgiftsansvariga för uppgifterna. Under behandlingen av ansökningar om stipendium eller bidrag kan den personuppgiftsansvariga utbyta nödvändiga uppgifter med andra finansiärer för att säkerställa finansieringens totalnivå och för att undvika beviljande av överlappande bidrag. Personuppgifter överförs inte till tredje parter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Samuel Hubers konststiftelse kan bli tvungen att överlåta vissa uppgifter till myndigheterna eller lagskipare i de fall då det finns en i lagen föreskriven förutsättning för detta.

5. Skyddande av personuppgifter
Samuel Hubers konststiftelse ansvarar såsom personuppgiftsansvarig för att de personuppgifter som den administrerar är skyddade på behörigt sätt med nödvändiga tekniska och organisatoriska skyddsmekanismer. Samuel Hubers konststiftelse har gett de personer som deltar i behandlingen av personuppgifter avisningar om rätt behandling av personuppgifter och uppgifternas konfidentiella karaktär. Konststiftelsen säkerställer att personalen har tillräcklig sakkunskap och att kompetensen upprätthålls. Endast på förhand namngivna personer, vilkas uppgifter så kräver, kan behandla personuppgifter. Samtliga namngivna användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Personuppgifterna har skyddats från utomstående användning och åtkomst. Samuel Hubers konststiftelses och dess underleverantörers datanät och utrustning, i vilka personuppgifterna finns, har skyddats med brandmurar, lösenord och andra relevanta tekniska åtgärder. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler som har en ändamålsenlig passerkontroll och begränsat tillträde. Manuellt material förvaras i låsta lokaler, dit endast behöriga personer har tillträde.

6. Förvaring av personuppgifter
Samuel Hubers konststiftelse förvarar uppgifterna i 10 år, varefter de förstörs på ett datasäkert sätt.

7. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats hos Samuel Hubers konststiftelse, med undantag för experters och utlåtandegivares bedömningar om stipendie- eller bidragsmottagarna. Dessutom har den registrerade rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Den registrerade har också rätt att få sina personuppgifter raderade när som helst. Om lämnandet av uppgifter har grundat sig på samtycke, raderas uppgifterna omedelbart. Om uppgifterna har registrerats med stöd av lag eller Samuel Hubers konststiftelses berättigade intresse, fattas ett särskilt skriftligt beslut om en eventuell radering av uppgifterna. Den registrerade har alltid rätt att inge klagomål hos tillsynsmyndigheterna (dataombudsmannen).

8. Ändringar i dataskyddsbeskrivningen

Om Samuel Hubers konststiftelse gör ändringar i dataskyddsbeskrivningen, publiceras det ett meddelande om ändringen på webbplatsen https://hubersaatio.fi

9. Tillgången till dataskyddsbeskrivningen och personregistren

Samuel Hubers konststiftelses dataskyddsbeskrivning finns tillgänglig på Samuel Hubers konststiftelses webbplats på https://hubersaatio.fi